e元競標

>回到e元競標首頁


田園木質可掛式雙面小黑板

競標情報
競標價
2363e
奪標者
da***ia@hotmail.com
台北縣
市價
NT$110.00
競標次數
25  
條件
無特殊條件
截止日期
2017/4/30 下午 09:00:00 - 21:00(24小時制)
剩餘時間
競標已結束


競標物品
如何競標 此物品競標已經截止。

您無法再出價。
最高出價 $   


競標紀錄[為保護個人隱私,Email部分以星號代替]
競標者競標價日期 & 時間
da***ia@hotmail.com
台北縣
2363 e106-04-30 07:07
f1***12@gmail.com
台北縣
2250 e106-04-30 00:40
da***ia@hotmail.com
台北縣
2196 e106-04-21 10:26
my***ei@gmail.com
宜蘭縣
2091 e106-04-20 13:54
da***ia@hotmail.com
台北縣
1890 e106-04-16 09:28
an***11@gmail.com
台中市
1800 e106-04-15 16:16
da***ia@hotmail.com
台北縣
1621 e106-04-13 08:38
ts***gg@msn.com
桃園縣
1544 e106-04-12 13:43
da***ia@hotmail.com
台北縣
1470 e106-04-10 17:29
ts***gg@msn.com
桃園縣
1400 e106-04-10 12:30
da***ia@hotmail.com
台北縣
1365 e106-04-09 19:32
c8***09@yahoo.com.tw
桃園縣
1300 e106-04-09 12:33
da***ia@hotmail.com
台北縣
1283 e106-04-09 09:49
an***11@gmail.com
台中市
1222 e106-04-08 14:36
da***ia@hotmail.com
台北縣
1071 e106-04-08 07:42
c8***09@yahoo.com.tw
桃園縣
1020 e106-04-07 20:09
da***ia@hotmail.com
台北縣
1015 e106-04-07 17:19
a4***03@yahoo.com.tw
台北縣
967 e106-04-04 10:42
a1***27@yahoo.com.tw
苗栗縣
866 e106-04-04 02:15
au***56@yahoo.com.tw
台中縣
825 e106-04-03 20:34
只顯示最近 20 個競標紀錄